پنج شنبه ٢٢ آذر ١٣٩٧

ردیف عنوان گزارش فایل
1 فهرست جدید مجلات با ضریب تاثیر2017
2 لیست مجلات Q1 به تفکیک موضوع
3 20مجله پر استفاده پژوهشگران دانشگاه(Scopus) تا پایان سال 96
4 20مجله پر استفاده پژوهشگران دانشگاه(ISI) تا پایان سال 96
5 20مقاله پر استناد پژوهشگران دانشگاه در سال 2016
6 50 پژوهشگر برتر دانشگاه براساس تعداد استنادات (Scopus) در سال 96
7 50 پژوهشگر برتر دانشگاه براساس تعداد استنادات (Google Citation Service) در سال 96
8 50 پژوهشگر برتر دانشگاه براساس تعداد مقالات(Scopus) در سال 96
9 50 پژوهشگر برتر دانشگاه براساس تعداد مقالات ( Google Citation Service) در سال 96
10 50 پژوهشگر برتر دانشگاه براساس شاخص h-index(Scopus) در سال 96
11 50 پژوهشگر برتر دانشگاه براساس شاخص h-index(Google Citation Service) در سال 96
12 20مجله پر استفاده پژوهشگران دانشگاه(Scopus) تا پایان سال 95
13 20مجله پر استفاده پژوهشگران دانشگاه(ISI) تا پایان سال 95
14 20مقاله پر استناد پژوهشگران دانشگاه در سال 2015
15 50 پژوهشگر برتر دانشگاه براساس تعداد استنادات (Scopus) در سال 95
16 50 پژوهشگر برتر دانشگاه براساس تعداد استنادات (Google Citation Service) در سال 95         
17 50 پژوهشگر برتر دانشگاه براساس تعداد مقالات(Scopus) در سال 95
18 50 پژوهشگر برتر دانشگاه براساس تعداد مقالات ( Google Citation Service) در سال 95
19 50 پژوهشگر برتر دانشگاه براساس شاخص h-index(Scopus) در سال 95
20 50 پژوهشگر برتر دانشگاه براساس شاخص h-index(Google Citation Service) در سال 95
21 آمار مقایسه ای مقالات منتشر شده در سال های 92-95
22 مقالات با ضریب تاثیر بالا در سال 2015
23 ضریب تاثیر مقالات چاپ شده دانشگاه علوم پزشکی همدان در طی سال های 2014-2016