چهارشنبه ٠٢ اسفند ١٣٩٦

ردیف عنوان گزارش فایل
1 لیست مجلات Q1 به تفکیک موضوع
2 20مجله پر استفاده پژوهشگران دانشگاه(Scopus)
3 20مجله پر استفاده پژوهشگران دانشگاه(ISI)
4 20مقاله پر استناد پژوهشگران دانشگاه در سال 2015
5 50 پژوهشگر برتر دانشگاه براساس تعداد استنادات (Scopus)
6 50 پژوهشگر برتر دانشگاه براساس تعداد استنادات
7 50 پژوهشگر برتر دانشگاه براساس تعداد مقالات(Scopus)
8 50 پژوهشگر برتر دانشگاه براساس تعداد مقالات ( Google Citation Service)
9 50 پژوهشگر برتر دانشگاه براساس شاخص h-index(Scopus)
10 50 پژوهشگر برتر دانشگاه براساس شاخص h-index
11 آمار مقایسه ای مقالات منتشر شده در سال های 92-95
12 مقالات با ضریب تاثیر بالا در سال 2015
13 ضریب تاثیر مقالات چاپ شده دانشگاه علوم پزشکی همدان در طی سال های 2014-2016