پنج شنبه ٢٢ آذر ١٣٩٧


ردیف عنوان آئین نامه فایل آئین نامه
1 دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیت های تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر موضوع بند " ک " ماده 2  
2 دستورالعمل پاداش مقالات مرداد 1395
3 آئین نامه اعطای نشان پژوهشی و گرنت
4 آئین نامه هیجدهمین جشنواره پژوهش و فناوری سال 96
5 فرم جدید پاداش