پنج شنبه ٢٢ آذر ١٣٩٧

آدرس: همدان، بلوار شهید فهمیده، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، معاونت تحقیقات و فناوری

تلفن: 38380736 - 081

فکس: 38380130 - 081

ایمیل: sci@umsha.ac.ir